Všeobecné obchodné podmienky

 

všeobecné obchodné podmienky vernostného PROGRAMU

Od Našich

(ďalej len „Podmienky“)

1  preambula

 

 • Spoločnosť NAŠI s. r. o., sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 53 299 086, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 149063/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je spoločnosť prevádzkujúca potraviny Od našich a Vernostný program v rámci ktorého umožňuje Klientom, okrem iného, získavať DevX pri nákupe tovarov a služieb u Prevádzkovateľa a Obchodných partnerov. DevX sú pripísané na Vernostný účet Klienta, ktoré si Klient môže neskôr uplatniť ako zľavu (môže nimi zaplatiť za tovary alebo služby) u Prevádzkovateľa alebo získať aj ďalšie bene

 

 • Zmyslom Vernostného programu je umožniť každému Klientovi Prevádzkovateľa a Obchodného partnera využívať Vernostný program a jeho benefity ako odmenu za vernosť a oddanosť v prvom rade Prevádzkovateľovi a následne aj Obchodným partnerom Prevádzkovateľa pri nakupovaní rôznych tovarov a služieb.

 

 • Prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom podrobne upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientmi v rámci Vernostného programu.

 

 

2 definície a výklad

 

 • Na účely týchto Podmienok, ich dodatkov a/alebo príloh, budú mať slová a slovné spojenia uvedené v tomto článku nasledovný význam:

 

 • „AML zákon“ je zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • „Burza“ je burza DevX, ktorá sa nachádza na webovej stránke https://devx.sk.

 

 • „DevX“ je digitálny nositeľ hodnoty získavaný v rámci Vernostného programu Klientom nachádzajúci sa na Vernostnom účte Klienta, pričom Klient ich získava za nákup tovarov a služieb a následne je oprávnený ich využiť v súlade s Podmienkami. DevX predstavuje virtuálnu menu v zmysle AML zákona.

 

 • „GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 • „Jarvis“ je virtuálny pomocník Od našich, ktorý funguje prostredníctvom algoritmov umelej inteligencie a s ktorým Klient komunikuje zadávaním príkazov cez správy v  aplikácii whatsapp na telefónnom čísle +421 948 165 537.

 

 • „Klient“ je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a úspešne vykonala Registráciu v súlade s týmito Podmienkami.

 

 • „Obchodný partner“ je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba vystupujúca v osobitnom zmluvnom vzťahu sPrevádzkovateľom a je súčasťou Vernostného programu.

 

 • „Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 • „Od našich“ sú predajňa potravín Od našich prevádzkované Prevádzkovateľom v prevádzkarni Hradná 1, 841 10 Bratislava – Devín.

 

 • „Osobné údaje“ znamená tento pojem definovaný v bode 3.

 

 • „Registrácia“ je registrácia Klienta vo Vernostnom programe riadnym vyplnením požadovaných Osobných údajov.

 

 • „Vernostná karta“ je digitálna karta vystavená Prevádzkovateľom Klientovi na ktorej je uvedené meno Klienta, zákazníkovo osobné číslo (ID), aktuálny stav DevX na Vernostnom účte a QR kód Klienta.

 

 • Vernostný program“ je vernostný program, ktorý vo všeobecnosti upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom, Obchodným partnerom a Klientom pri jeho prevádzke.

 

 • „Vernostný účet“ je účet Klienta zriadený vo Vernostnom programe Klientovi Prevádzkovateľom, na ktorý sa získavajú DevX.

 

 • „Zákon“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Na účely týchto Podmienok sa využijú nasledovné výkladové pravidlá:

 

 • komunikáciou cez whatsapp sa rozumie komunikácia prostredníctvom aplikácie Whatsapp poskytujúcej služby odosielania a prijímania rôznych typov médií: textu, fotografií, videí, dokumentov a polohy, ako aj hlasové hovory, ktorá je dostupná, najmä, nie však výlučne pre mobilné telefóny, tablety a počítače;

 

 • odkaz na právny(právne) predpis(y) znamená odkaz na zákon, vyhlášku, nariadenie, opatrenie, smernicu, rozhodnutie alebo príkaz akéhokoľvek orgánu štátnej správy, orgánu samosprávy alebo príslušného orgánu regulácie, kontroly, ochrany a/alebo dohľadu Slovenskej republiky (i)  v znení neskorších zmien a/alebo doplnkov a (ii) akýkoľvek zákon, vyhlášku, nariadenie, opatrenie, smernicu, rozhodnutie alebo príkaz akéhokoľvek orgánu štátnej správy, orgánu samosprávy alebo príslušného orgánu regulácie, kontroly, ochrany a/alebo dohľadu Slovenskej republiky, ktorým bol nahradený, zmenený alebo doplnený pôvodný právny predpis, na ktorý sa odkazuje v Podmienkach;

 

 • definície zahŕňajú tak jednotné ako aj množné číslo daných pojmov;

 

 • akákoľvek komunikácia zasielaná emailom sa považuje za doručenú ak je doručená v čitateľnej forme a bola zaslaná na emailovú adresu uvedenú Klientom pri Registrácii.

 

3  účasť vo vernostnom programe

 

 • Prevádzkovateľ prevádzkuje pre potraviny Od našich a pre seba a Obchodných partnerov Vernostný program, v rámci ktorého umožňuje Klientom získavať:

 

 • DevX pri nákupe tovarov a služieb uPrevádzkovateľa a/alebo Obchodného partnera, pričom tieto sú pripísané na Vernostný účet Klienta a Klient ich môže neskôr použiť ako zľavu (zaplatí za tovary alebo služby) pri nákupe tovarov v potravinách Od našich podľa Podmienok;

 

 • ďalšie benefity podľa Podmienok.

 

 • Účastníkom Vernostného programu môže byť iba osoba, ktorá je Klientom, teda je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a úspešne vykonala Registráciu v súlade s týmito Podmienkami.

 

 • Registrácia sa uskutočňuje riadnym vyplnením požadovaných Osobných údajov v kiosku nachádzajúcom sa pri vstupe do predajne Od našich a/alebo prostredníctvom Jarvisa. Registráciou vznikne zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom, ktorého obsah (práva a povinnosti) je vymedzený Podmienkami.

 

 • Účasť Klienta vo Vernostnom programe je vždy bezplatná, pokiaľ opatrenia Prevádzkovateľa alebo ustanovenia týchto Podmienok neurčujú inak.

 

 • Klient Registráciou súhlasí s Podmienkami a s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia Klienta, najmä v súvislosti s rozširovaním benefitov Vernostného programu a jednoznačnosti podmienok uplatňovania týchto benefitov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje upozorniť Klienta na akékoľvek zmeny Podmienok zaslaním zmien Podmienok na emailovú adresu Klienta uvedenú pri Registrácii a to v lehote 5 dní od prijatia ich zmien. Zmena sa bude považovať za účinnú voči Klientovi (a následný súhlas Klienta za udelený), (a) ak Klient vykonáva faktické alebo právne úkony, ktorými pokračuje vo využívaní benefitov Vernostného programu a/alebo pokračuje v nakupovaní tovarov a/alebo služieb u Prevádzkovateľa alebo Obchodných partnerov a zbieraní DevX ako odmeny za nákup a to momentom vykonania takéhoto faktického alebo právneho úkonu, alebo (b) ak Klient neodstúpi podľa bodu 2.2 Podmienok od zmluvného vzťahu vytvoreného Registráciou do 30 dní odo dňa dátumu oznámenia zmeny Podmienok, a to momentom uplynutia 30 dní odo dňa dátumu oznámenia zmeny Podmienok. Zmluvný vzťah sa riadi zmenenými Podmienkami od momentu kedy sa zmena Podmienok považuje za účinnú voči Klientovi podľa predchádzajúcej vety. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť aktuálne znenie Podmienok na svojej webovej stránke https://potravinyodnasich.sk.

 

 • Klient ako fyzická osoba je oprávnený konať samostatne v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom založenom Registráciou iba za predpokladu, že má plnú spôsobilosť na právne úkony.

 

 • Registráciou Klient okrem iného, súhlasí s komunikáciou výlučne cez whatsapp, SMS a email, prípadne cez aplikáciu Prevádzkovateľa, ak je dostupná pre mobilné telefóny, tablety a počítače.

 

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje uzatvárať s Obchodnými partnermi zmluvy a/alebo dohody, ktoré umožnia Klientom získavať pri nákupe tovarov a služieb u Obchodných partnerov DevX, pričom tieto budú pripísané na Vernostný účet Klienta a Klient ich môže neskôr použiť ako zľavu (zaplatí za tovary alebo služby) podľa Podmienok. Prevádzkovateľ je povinný uverejňovať na svojej webovej stránke https://potravinyodnasich.sk aktuálny zoznam Obchodných partnerov.

 

 • Klient Registráciou potvrdzuje pravdivosť a úplnosť údajov a vyhlásení, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi pri Registrácii a zároveň sa zaväzuje informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene týchto údajov a vyhlásení, a to bez zbytočného odkladu.

 

 

4 vernostný účet a získavanie devx

 

 • Registráciou je vytvorený a aktivovaný Vernostný účet Klienta a vygenerovaný QR kód, ktorý je automaticky Klientovi zaslaný na email uvedený pri Registrácii. Klient môže o zaslanie svojho QR kódu požiadať Jarvisa zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom Pošli QR alebo Pošli mi môj QR kód, ktorým sa Klient následne preukazuje pri platení v Od našich.

 

 • Klient získava DevX ako odmenu za každý nákup v Od našich s u Obchodných partnerov. Výška získaných DevX sa vypočítava ako 2,5% z hodnoty nákupu prepočítaná aktuálnym kurzom posledného obchodu na Burze a sú pripisované na Vernostný účet.

 

 • Na to, aby boli na Vernostný účet Klienta získané DevX podľa bodu 2 Podmienok, je Klient povinný pred platbou za nákup v Od našich oznámiť pri pokladni, že je Klientom Vernostného programu. Kamera na pokladni je nastavená tak, že sa snaží rozpoznať Klientovu tvár a identifikovať Klienta až do samotnej výzvy na zaplatenie. Ak kamera Klienta nerozpozná, Klient sa môže identifikovať nascanovaním svojho QR kód (či už ako samostatným QR kód alebo ako súčasť Vernostnej karty). V prípade, ak Klient platí prostredníctvom automatickej pokladne, kamera na pokladni je tiež nastavená tak, že sa snaží rozpoznať Klientovu tvár a identifikovať Klienta až do samotnej výzvy na zaplatenie. Ak kamera Klienta nerozpozná, Klient sa môže identifikovať nascanovaním QR kódu (či už ako samostatným QR kódom alebo ako súčasť Vernostnej karty) ručným scanerom pri pokladni. Pokladňa môže taktiež vyzvať Klienta na nascanovanie QR kódu, vtedy môže Klient taktiež nascanovať svoj QR kód alebo Vernostnú kartu. Po nascanovaní QR kódu alebo Vernostnej karty budú Klientovi za nákup pripísané DevX vo výške podľa bodu 4.2 na jeho Vernostný účet. V prípade, ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné Klientovi pripísať za nákup DevX na Vernostný účet, Klient môže požiadať pracovníka Od našich o pripísanie DevX dodatočne, pričom sa musí preukázať svojim QR kódom a blokom za nákup za ktorý neboli Klientovi pripísané na Vernostný účet DevX.

 

 • Na to, aby boli na Vernostný účet Klienta získané DevX podľa bodu 2 Podmienok, je Klient povinný pred platbou za nákup o Obchodného partnera oznámiť, že je Klientom Vernostného programu. Klient sa identifikuje nascanovaním svojho QR kód (či už ako samostatného QR kód alebo ako súčasť Vernostnej karty). Po nascanovaní QR kódu alebo Vernostnej karty budú Klientovi za nákup pripísané DevX vo výške podľa bodu 4.2 na jeho Vernostný účet. V prípade, ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné Klientovi pripísať za nákup DevX na Vernostný účet, Klient môže požiadať pracovníka Obchodného partnera o pripísanie DevX dodatočne, pričom sa musí preukázať svojim QR kódom a blokom za nákup za ktorý neboli Klientovi pripísané na Vernostný účet DevX.

 

 • Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci Vernostného programu nemá zriadený aktívny prístup do svojho Vernostného účtu. Klient Registráciou súhlasí s tým, že všetky operácie vykonávané v rámci svojho Vernostného účtu sú vykonávané zadávaním pokynov Jarvisovi a to zasielaním whatsapp správ Jarvisovi s presným textom označujúcim operáciu, ktorú má Jarvis vykonať. Prehľad všetkých aktuálnych pokynov, ktoré je Klient oprávnený zadávať Jarvisovi je dostupný zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom Help. Klient sa zaväzuje nezdieľať telefónne číslo na Jarvisa s tretími osobami.

 

 • Informáciu o aktuálnom stave svojich DevX na Vernostnom účte Klient získava zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom Koľko mám DevX alebo Aký je stav mojich DevX. Aktuálny stav DevX na Vernostnom účte Klienta je tiež dostupný na Vernostnej karte. O získanie Vernostnej karty je Klient oprávnený požiadať zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom Chcem zákaznícku kartu.

 

 • Každý Klient je oprávnený DevX na svojom Vernostnom účte previesť na iného Klienta. Takto prevedené DevX je iný Klient oprávnený používať v súlade s článkom 5 týchto Podmienok namiesto pôvodného Klienta, ktorý svoje DevX previedol. Klient realizuje prevod DevX na základe whatsapp správy Jarvisovi s textom XY devx na cislo 0900 000 000, kde namiesto XY Klient doplní počet DevX, ktorý má byť prevedený a namiesto 0900 000 000 mobilné číslo toho Klienta, na koho má byť daný počet DevX prevedený. V prípade, ak Klient označil svojich Členov rodiny podľa bodu 3 Podmienok a Klient má záujem previesť DevX niektorému Členovi rodiny, zašle Jarvisovi whatsapp správu s textom posli XY devx ZZ, kde namiesto XY Klient doplní počet DevX, ktorý má byť prevedený a namiesto ZZ uvedenie Člena rodiny na ktorého má byť daný počet DevX prevedený.

 

 

5 používanie devx

 

 • Klient je oprávnený použiť DevX nahromadené na svojom Vernostnom účte ako zľavu pri nákupe tovarov a služieb Od našich (za predpokladu splnenia podmienok uvedených v tomto článku), pričom hodnota 1 DevX v EUR bude definovaná kurzom posledného obchodu na Burze. V prípade, ak si Klient zvolí, že chce uplatniť DevX výmenou za zľavu platí, že od sumy, ktorú je Klient povinný za nákup zaplatiť v EUR sa odpočíta hodnota DevX prepočítaná na EUR kurzom posledného obchodu na Burze, pričom Klient za akýkoľvek nákup (i) musí zaplatiť aspoň 0,1 EUR a zároveň (ii) musí zaplatiť záloh za obal pri kúpe nápoja so zálohovaným obalom. Pre vylúčenie pochybností, Klient nie je oprávnený zvoliť si výšku zľavy, resp. počet DevX, ktoré budú použité výmenou za zľavu, DevX sa vždy uplatnia v maximálnom možnom rozsahu tak, aby boli splnené podmienky podľa predchádzajúcej vety (bod (i) a (ii)).

 

 • Klient je oprávnený použiť svoje DevX ako zľavu pri nákupe tovarov a služieb Od našich výlučne za predpokladu, že pred prvým takýmto použitím poslal Jarvisovi whatsapp správu s textom aktivuj DevX. Uplatňovanie DevX zostáva aktívne až pokiaľ nie je Klientom deaktivované príkazom poslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom deaktivuj DevX.

 

 • Použitie DevX ako zľavy pri nákupe tovarov a služieb u Prevádzkovateľa počas existencie Vernostného programu resp. trvania zmluvného vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom nie je časovo obmedzené. Klient zároveň berie na vedomie, že je oprávnený rozhodnúť sa, či uplatní DevX výmenou za zľavu podľa bodu 1 alebo ich bude DevX na svojom Vernostnom účte zhromažďovať alebo ich použije iným spôsobom v súlade s týmito Podmienkami.

 

 • Klient je oprávnený s DevX obchodovať na Burze. Pre začiatok obchodovania je Klient povinný (okrem riadnej Registrácie) poslať prostredníctvom aplikácie whatsapp Jarvisovi správu s textom vytvor webový účet. Následne je Klientovi zaslaný webový odkaz, na ktorom nájde prihlasovací formulár. Po úspešnom vyplnení formulára Jarvis vytvorí osobný webový účet, cez ktorý je Klient oprávnený obchodovať na burze s DevX. Do webového účtu sa Klient prihlasuje zadaním emailovej adresy a hesla. Práva a povinnosti Klienta a Prevádzkovateľa pri obchodovaní s DevX na burze sú bližšie upravené na webovej stránke https://devx.sk.

 

6 ďalšie BENEFITY v rámci vernostného programu

  • Klientom Prevádzkovateľ poskytuje aj ďalšie benefity (služby) v rámci Vernostného programu, ktorými sú, najmä:

 

 • otvorenie predajne Od našich 24/7;
 • zdieľanie DevX a informácií o nákupoch v Od našich medzi členmi rodiny;
 • prehľad mesačných nákupov;
 • preverenie dostupnosti konkrétneho tovaru v Od našich;
 • zasielanie elektronických pokladničných dokladov na email;
 • ukladanie fotografií do fotobanky;
 • zdieľanie kolobežiek, bicyklov a áut.

 

 • Otvorenie predajne Od našich 24/7. V rámci tejto služby je Klientovi umožnený vstup do predajne Od našich, 24 hodín denne 7 dní týždni, t.j. mimo otváracích hodín. Klientom umožní vstup do predajne Od našich terminál napravo pred vchodom. Terminál zosníma tvár Klienta a po potvrdení identity Klienta vpustí do predajne Od našich. Vstup do predajne umožní aj zadanie príkazu Jarvisovi prostredníctvom whatsapp správy s textom Otvor. Každý Klient je povinný samostatne sa identifikovať pred vstupom do predajne Od našich. Klienta, ktorý vstúpi do predajne Od našich, môžu sprevádzať aj ďalšie osoby, ktoré dovŕšili 18 rok veku. Klient preberá zodpovednosť za všetky osoby podľa predchádzajúcej vety, ktoré ho sprevádzajú a ktorým umožnil vstup do predajne podľa tohto bodu. Klient zároveň zodpovedná za všetku škodu, ktorá vznikne počas jeho pobytu v predajni Od našich podľa tohto bodu a/alebo ktorá vznikne v súvislosti s porušením podmienok vstupu do predajne Od našich podľa tohto bodu. Klient je oprávnený pohybovať sa výlučne v priestoroch predajne Od našich, vinotéky a WC. Vstup do zázemia, skladov a za obslužné pulty je pre všetkých Klientov zakázaný. Platba je možná len prostredníctvom samoobslužných pokladní. V prípade problémov pri platbe Klient kontaktuje HOTLINE. Klient sa zaväzuje dodržiavať okrem iného nasledujúce povinnosti: Tovar si z kontrolnej váhy pri samoobslužnej pokladni Klient môže vziať až po vydaní pokladničného bloku. Počas nákupu v predajni mimo otváracích hodín, Klient tovar nekonzumujte. Tovar v chladiacich boxoch je chránený roletou. Po vybratí požadovaného tovaru roletu Klient zatiahnite do pôvodného stavu. Každý druh pečiva, Klient vkladá do samostatného vrecúška. Je to potrebné preto, lebo každý druh pečiva sa musí na samoobslužnú pokladňu uložiť zvlášť.

 

 • Zdieľanie DevX a informácií o nákupoch v Od našich medzi členmi rodiny. Klient môže zadefinovať členov svojej najbližšej rodiny – mama, otec, dcéra, syn, manželka, manžel, brat a sestra (ďalej len „Členovia rodiny“) v rámci iných Klientov a potom s nimi zdieľať informácie o nákupoch alebo svoje DevX. Klient môže označiť Klientov, ktorí sú jeho Členmi rodiny zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom XY je 0900 000 000 kde namiesto XY uvedie bez diakritiky označenie Člena rodiny o ktorého sa jedná a namiesto 0900 000 000 Klient uvedie mobilné číslo toho Klienta, ktorý je jeho Členom rodiny. Klient môže označiť aj seba, ako Člena rodiny a to zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom som XY 0900 000 000 kde namiesto XY uvedenie príbuzenský vzťah k Členovi rodiny a namiesto 0900 000 000 Klient uvedie mobilné číslo toho Klienta, ku ktorému má daný príbuzenský vzťah ako uviedol vo whatsapp správe Jarvisovi. Informáciu o prehľade nákupov jednotlivých Členov rodiny dostane Klient zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom rodinne nakupy za mesiac. Zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom clenovia rodiny Klient dostane od Jarvisa informáciu o tom, kto sú označení ako jeho Členovia rodiny. Klient je tiež oprávnený previesť svoje DevX na svojho Člena rodiny postupom podľa bodu 7 Podmienok.

 

 • Prehľad mesačných nákupov. Klient získa prehľad mesačných nákupov za konkrétny mesiac zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom Nákupy za XY, pričom za XY Klient doplní mesiac, za ktorý chce získať prehľad mesačných nákupov.

 

 • Preverenie dostupnosti konkrétneho tovaru v Od našich. Klient získa informáciu o dostupnosti konkrétneho tovaru v Od našich zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom Je v potravinách XY, pričom za XY Klient doplní konkrétny názov výrobku, ktorého dostupnosť v Od našich má záujem preveriť.

 

 • Zasielanie elektronických pokladničných dokladov na email. Klient môže (pred vytlačením pokladničného dokladu, a ak Prevádzkovateľ pokladničný doklad nevytlačí) požiadať o zasielanie pokladničných dokladov za nákup tovarov v Od našich v elektronickej podobe na email uvedený pri Registrácií zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom eblok aktivácia. Klient berie na vedomie, že v prípade, ak požiadal o zasielanie pokladničných dokladov v elektronickej podobe, tieto mu nebudú Prevádzkovateľ vytlačené. Zasielanie elektronických pokladničných dokladov zostáva aktívne až pokiaľ nie je Klientom deaktivované príkazom poslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom eblok deaktivácia.

 

 • Ukladanie fotografií do fotobanky. Klient môže požiadať o uloženie fotografie do fotobanky pod konkrétnym kľúčovým výrazom zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom fotobanka:#klucove_slovo, pričom za kľúčové slovo Klient doplní konkrétne kľúčové slovo pod ktorým chce fotografiu uložiť. Zaslaním whatsapp správy Jarvisovi s textom najdi #klucove_slovo Jarvis zašle Klientovi príslušnú fotografiu alebo viacero fotografií, ktorú(é) pod kľúčovým slovom uložil do fotobanky. Prevádzkovateľ vykonáva ukladanie fotografií pre Klienta výlučne na Klientovu žiadosť, pričom Klient vyhlasuje a zaslaním žiadosti o uloženie fotografie/ií potvrdzuje, že má vysporiadané všetky práva k fotografii/ám o ktorých uloženie Prevádzkovateľa žiada. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť uloženie fotografie/ií, ak by tým podľa jeho posúdenia došlo alebo mohlo dôjsť k porušeniu právnych predpisov alebo ak má za to, že vyhlásenie Klienta k vysporiadanú práv podľa predchádzajúcej vety je nesprávne, nepresné alebo zavádzajúce.

 

 • Zdieľanie kolobežiek, bicyklov a áut. Klient je oprávnený využívať službu zdieľania kolobežiek, bicyklov a áut. Práva a povinnosti Klienta a Prevádzkovateľa pri poskytovaní tejto služby sú upravené na webovej stránke https://potravinyodnasich.sk.

 

 • Klient ako odmenu za nákup v Od našich zbiera DevX aj pre mestskú časť Bratislava-Devín. Výška získaných DevX sa vypočítava ako 2,5% z hodnoty nákupu prepočítaná aktuálnym kurzom posledného obchodu na Burze. Takto získané DevX sú kumulované na vernostnom účte Jarvisa vedeného v prospech mestskej časti Bratislava – Devín a o ich použití na prospech mestskej časti Bratislava – Devín bude Prevádzkovateľ dodatočne Klientov informovať.

 

7 zodpovednosť strán

 

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Klientov HOTLINE v rozsahu 24 hodín denne 7 dní v týždni. Úlohou HOTLINE je (i) umožniť Klientom oznámiť odcudzenie DevX podľa bodu 5 Podmienok, (ii) vyriešiť problémy pri nákupe mimo otváracích hodín podľa bodu 6.2 Podmienok (iii) a informovať sa o benefitoch Vernostného programu. Prevádzkovateľ sa ďalej zaväzuje zverejniť na internetovej stránke Prevádzkovateľa a internetovej stránke Vernostného programu emailovú adresu, na ktorú sa budú môcť Klienti obracať za účelom dosiahnutia kvalitného poradenstva týkajúceho sa využívania Vernostného programu.

 

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za kvalitu tovaru alebo služby poskytnutej Obchodným partnerom, za kvalitu v plnom rozsahu zodpovedá Obchodný partner. Prevádzkovateľ len sprostredkuje možnosť pre Klienta získať DevX za nákup u Obchodného partnera.

 

 • Prevádzkovateľ zodpovedá Klientovi za škodu vzniknutú Klientovi v rámci ich zmluvného vzťahu založeného Registráciou podľa príslušných právnych predpisov. Klient je vzniknutú škodu povinný preukázať bez akýchkoľvek pochybností alebo nezrovnalostí. V prípade, ak Klient nevie takto škodu preukázať, Prevádzkovateľ je povinný k náhrade škody len do výšky jej preukázania bez akýchkoľvek pochybností. Zvyšnú časť vzniknutej škody Prevádzkovateľ nie je povinný nahradiť. Klient sa môže s náhradou zvyšnej časti škody obrátiť na vecne a miestne príslušný súd

 

 • Klient zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu vzniknutú Prevádzkovateľovi v rámci ich zmluvného vzťahu založeného Registráciou podľa príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ je vzniknutú škodu povinný preukázať bez akýchkoľvek pochybností alebo nezrovnalostí. V prípade, ak Prevádzkovateľ nevie takto škodu preukázať, Klient je povinný k náhrade škody len do výšky jej preukázania bez akýchkoľvek pochybností. Zvyšnú časť vzniknutej škody Klient nie je povinný nahradiť. Prevádzkovateľ sa môže s náhradou zvyšnej časti škody obrátiť na vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

 

 • Klient je povinný upovedomiť Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách na Vernostnom účte Klienta, ktoré nastali nezávisle od vôle Klienta a to do 24 hodín odkedy sa o nich Klient dozvedel. V prípade, ak Klient poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je zodpovedný za škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikla.

 

 

8 ochrana osobných údajov

 

  • Prevádzkovateľ v súvislosti a pre účely účasti vo Vernostnom programe spracúva Osobné údaje Klientov, ktorí sú dotknutými osobami podľa GDPR a Zákona a zabezpečuje ochranu ich Osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

 

 • Klient potvrdením Podmienok pri Registrácií potvrdzuje, že pred Registráciou a pred udelením súhlasu so spracúvaním Osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých právach Klienta ako dotknutej osoby a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa GDPR a Zákona.

 

 • Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Klienta v nasledovnom rozsahu:

 

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, osobné číslo (ID), dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu/adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, pohlavie, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu);

 

 • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo);

 

 • platobné údaje (číslo bankového účtu)

 

 • fotografie (podobizeň tváre); a

 

 • biometrické údaje (biometrická charakteristika tváre získaná vyhotovením fotografií tváre Klienta z rôznych uhlov)

 

(osobné údaje podľa bodov 8.3.1 až 8.3.5 ďalej spolu len „Osobné údaje“);

 

ktoré Prevádzkovateľ získava priamo od Klienta ich zadaním do kiosku pri Registrácií a/alebo prostredníctvom Jarvisa.

 

 • Osobné údaje Klientov sú získavané a spracúvané za účelom poskytnutia benefitov Klientom v rámci Vernostného programu.

 

 • Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať aj po odvolaní súhlasu alebo po ukončení Registrácie Prevádzkovateľa, a to po dobu vyžadovanú platnými právnymi predpismi a dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa v rámci prípadných súdnych konaní.

 

 • Bližšie informácie k spracúvaniu Osobných údajov Klienta a práv Klienta v súvislosti so spracúvaním jeho Osobných údajov v súvislosti s účasťou vo Vernostnom programe, vrátane práva na odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov vrátane právnych základov spracúvania Osobných údajov sú uvedené v (i) dokumente „Oznámenie o spracúvaní Vašich osobných údajov“ dostupné na webovej stránke Prevádzkovateľa potravinyodnasich.sk/gdpr a (ii) súhlase so spracúvaním Osobných údajov, ktorý Klient udelil pri Registrácii.

 

 • Klient si svoje práva podľa článku 13 GDPR a ustanovenia § 19 Zákona môže uplatniť na e-mailovej adrese info@potravinyodnasich.sk alebo na písomne zaslaním podnetu adrese sídla Prevádzkovateľa.

 

9 trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od momentu účinnosti Registrácie.

 

 • Zmluvný vzťah a jeho účinnosť možno ukončiť:

 

 • písomnou dohodou Klienta a Prevádzkovateľa ku dňu uvedenému v takejto dohode; v prípade ak daná dohoda tento deň neobsahuje, zmluvný vzťah zaniká kú dňu podpisu takejto dohody Klientom aj Prevádzkovateľom,

 

 • odstúpením zo strany Klienta z ľubovoľného dôvodu, a to momentom doručenia písomného odstúpenia Prevádzkovateľovi Klientom,

 

 • odstúpením zo strany Prevádzkovateľa z dôvodu podľa § 15 AML zákona, a to momentom doručenia písomného odstúpenia Prevádzkovateľovi Klientom,

 

 • rozhodnutím Prevádzkovateľa o zrušení Vernostného programu; právne účinky vyplývajúce z rozhodnutia Prevádzkovateľa o zrušení Vernostného programu nemôžu nastať skôr ako 3 kalendárne mesiace odo dňa prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zverejneniu oznámenia o jeho ukončení.

 

 • V prípade, ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom v zmysle bodu 2.1 a/alebo 9.2.2 týchto Podmienok a Klient má na svojom Vernostnom účte DevX, Klient je oprávnený v lehote 30 dní odo dňa účinnosti ukončenia zmluvného vzťahu DevX na jeho Vernostnom účte použiť výmenou za zľavu pri nákupe tovarov a služieb Od našich podľa bodu 5.1 alebo obchodovať s DevX na Burze podľa bodu 5.4 Podmienok. Pokiaľ Klient v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyužije DevX na jeho Vernostnom účte, tieto DevX prepadnú v prospech Jarvisa po uplynutí uvedenej lehoty. Okrem ako je uvedené v tomto bode, Klient nie je oprávnený po ukončení zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom využívať akékoľvek benefity Vernostného programu.

 

 • V prípade, ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom v zmysle bodu 2.3 týchto Podmienok a Klient má na svojom Vernostnom účte DevX, Klient berie na vedomie, že dňom účinnosti ukončenia zmluvného vzťahu nie je Klient oprávnený DevX na jeho Vernostnom účte použiť výmenou za zľavu pri nákupe tovarov a služieb Od našich podľa bodu 5.1 ani obchodovať s DevX na Burze podľa bodu 5.4 Podmienok a tieto DevX prepadnú v prospech Jarvisa.

 

 • V prípade, ak rozhodne Prevádzkovateľ o zrušení Vernostného programu v zmysle bodu 2.3 týchto Podmienok a Klient má na svojom Vernostnom účte DevX, Klient je oprávnený do účinnosti zrušenia Vernostného programu DevX na jeho Vernostnom účte použiť výmenou za zľavu pri nákupe tovarov a služieb Od našich podľa bodu 5.1 alebo obchodovať s DevX na Burze podľa bodu 5.4 Podmienok. Pokiaľ Klient v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyužije DevX na jeho Vernostnom účte, tieto DevX prepadnú v prospech Jarvisa po uplynutí uvedenej lehoty.

 

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

  • Tieto Podmienky boli zverejnené a nadobúdajú platnosť a účinnosť [doplniť dátum]. Tieto Podmienky nemenia ani nenahrádzajú žiadne iné obchodné podmienky.

 

 • Ustanovenia týchto Podmienok možno meniť a/alebo dopĺňať len spôsobom/spôsobmi v nich uvedeným/i.

 

 • Tento zmluvný vzťah je záväzkovoprávnym vzťahom uzatvoreným v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka.

 

 • Práva a povinnosti výslovne neupravené v týchto Podmienkach sa spravujú príslušnými právnymi predpismi.

 

 • V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení Podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať obsahu logickým výkladom zisteným predchádzajúceho ustanovenia.

 

 • Klient vyhlasuje, že si tieto Podmienky pozorne prečítal, ich obsahu porozumel a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Klientovi nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení Podmienok. Klient Registráciou v plnom rozsahu akceptuje znenie Podmienok.